Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
1.2 Schriftelijk: hieronder wordt in deze voorwaarden verstaan correspondentie per brief of e-mail.
1.3 Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van HostingPengu.in is gericht, met wie HostingPengu.in de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.4 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen HostingPengu.in en Opdrachtgever.
1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen HostingPengu.in en Opdrachtgever.
1.6 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk is bevestigd, met betrekking tot de Diensten van HostingPengu.in. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn bevestigd, betreffende levering door HostingPengu.in van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die HostingPengu.in geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van HostingPengu.in door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.
2.3 Mogelijke Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door HostingPengu.in en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4 HostingPengu.in wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.
2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. HostingPengu.in en de Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.6 Indien de opdrachtgever zich registreert bij HostingPengu.in, garandeert de opdrachtgever achttien (18) jaar of ouder te zijn althans toestemming te hebben van een of meerdere wettelijke vertegenwoordiger(s).
2.7 HostingPengu.in behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.

 

 

Artikel 3: Aanbieding, offerte en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van HostingPengu.in zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.
3.2 Offertes van HostingPengu.in zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot één (1) maand na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Opdrachtgever de eerste betaling aanvaardt, tenzij anders overeengekomen.
3.4 Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor de periode van één (1) maand tenzij anders overeengekomen (tijdens de bestelling).
3.5 De overeenkomst wordt na afloop van de in de factuur overeengekomen periode steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als deze is overeengekomen in het factuur, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste één maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief, ticket of e-mail opzegt. Opzeggingen welke door opdrachtgever zijn verzonden, dienen te worden bevestigd door HostingPengu.in.
3.6 Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft opdrachtgever het recht om, zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na de totstandkoming, tenzij HostingPengu.in reeds is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst en/of de opdrachtgever reeds gebruik heeft gemaakt van de dienst.
3.7 Indien opdrachtgever een maatwerk dienst bestelt zoals een domeinnaam, proxy met aangepaste port of gameserver met aangepaste specificaties zal het herroepingsrecht per direct komen te vervallen.
3.8 HostingPengu.in is gerechtigd een restitutie naar de opdrachtgever haar account bij HostingPengu.in te doen minus de transactie- en mogelijke administratiekosten.

 

 

Artikel 4: Prijzen en tarieven, meerwerk

4.1 Alle door HostingPengu.in vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij anders vermeld.
4.2 Alle door HostingPengu.in vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders overeengekomen. Enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede transporten afleveringskosten of reis- en verblijfskosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.3 HostingPengu.in is ten alle tijden gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Indien schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.
4.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door HostingPengu.in aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen vijf (5) werkdagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met HostingPengu.in op te zeggen.
4.5 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.6 Indien HostingPengu.in kosten heeft gemaakt, dient zij de Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen en deze bijhorende factuur te doen toekomen. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag in Euro te voldoen.
4.7 Remote hands dienen 24 uur van te voren worden aangegeven anders kunnen hier kosten voor worden verekend. 4.8 Het verbuiken van onnodige dataverkeer zoals speedtest servers is verboden. Indien hier toch gebruik van gemaakt wordt kunnen hier kosten voor worden verekend.

 


Artikel 5: Aansprakelijkheid HostingPengu.in

5.1 De aansprakelijkheid van HostingPengu.in voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door HostingPengu.in van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van HostingPengu.in, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per maand verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10% van het totale bedrag inclusief BTW, met een maximumbedrag van duizend (1000) euro.
5.2 Aansprakelijkheid van HostingPengu.in voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5.3 De aansprakelijkheid van HostingPengu.in wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever HostingPengu.in onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en HostingPengu.in ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HostingPengu.in in staat is adequaat te reageren.
5.4 HostingPengu.in is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
5.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 5 werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij HostingPengu.in meldt.
5.6 Opdrachtgever vrijwaart HostingPengu.in voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door HostingPengu.in geleverde zaken, materialen of resultaten.
5.7 HostingPengu.in behoudt ten allen tijde het recht een dienst offline te halen bij vermoeden en/of het uitvoeren van illegale activiteiten.
5.8 HostingPengu.in is gerechtigd de dienst uit te schakelen zonder opgave van reden hiervan indien verdenking van misbruik.
5.9 Levertijden zijn onder voorbehoud van installatie fouten. Onze medewerkers zijn 24/7 aanwezig om de server(s) vervolgens alsnog snel op te kunnen leveren.
5.9.1 Bij overgebruik door derden (bijvoorbeeld als gevolg van een DDoS aanval) reserveert HostingPengu.in het recht tot het tijdelijk onderbreken van de dienstverlening. Garanties van SLA komen te vervallen.

 

 

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij HostingPengu.in of diens licentiegevers. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.
6.2 De Opdrachtgever onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.
6.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
6.4 Het is HostingPengu.in toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien HostingPengu.in door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de bezuinigingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal HostingPengu.in op verzoek van Opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stellen indien mogelijk.
6.5 Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat HostingPengu.in het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.
6.6 Voor zover voor de overdracht van de in artikel 6.5 bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal HostingPengu.in een zodanige akte op eerste verzoek van Opdrachtgever ondertekenen. Artikel 6.5 is onverkort van toepassing.

 

 

Artikel 7: Overmacht

7.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerk van anderen, kabel breuken, aanvallen op een netwerk/server waaronder DDoS en DoS, storingen in de voor HostingPengu.in belangrijke netwerken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering/langdurige afwezigheid van nakoming door leveranciers van wie HostingPengu.in bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.

 

 

Artikel 8: Shared Hosting

8.1 Onder Artikel 8 vallen de diensten Web Hosting, Gameservers en domeinnamen.
8.2 HostingPengu.in is gerechtigd om binnen zeven (7) dagen na verloopdatum van de dienst alle bestanden en gegevens volledig te verwijderen zonder waarschuwing hiervan, waarna de overeenkomst automatisch wordt stopgezet.
8.3 HostingPengu.in is niet aansprakelijk voor bestandsverlies, echter kan u zelf bij uw backups.
8.4 HostingPengu.in is gerechtigd om een dienst te schorsen indien deze overmatig gebruik maakt van het dataverkeer (meer dan 10 keer zoveel als het gemiddeld verbruik).
8.5 HostingPengu.in is ten alle tijden gerechtigd de dienst uit te schakelen wanneer Opdrachtgever hiermee de Wet of algemene voorwaarden overtreed.

 

 

Artikel 9: Virtual Private Servers (VPS)

9.1 HostingPengu.in is gerechtigd om binnen drie (3) dagen na verloopdatum van de dienst alle bestanden en gegevens volledig te verwijderen zonder waarschuwing hiervan, waarna de overeenkomst automatisch wordt stopgezet.
9.2 HostingPengu.in is niet aansprakelijk voor bestandsverlies.
9.3 HostingPengu.in is ten alle tijden gerechtigd de dienst uit te schakelen wanneer Opdrachtgever hiermee de Wet of algemene voorwaarden overtreed.
9.4 HostingPengu.in biedt geen softwarematige ondersteuning op de virtuele private servers.
9.5 De overeenkomst wordt na afloop van de in de factuur overeengekomen periode steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als deze is overeengekomen in de overeenkomst, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste één (1) maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief, ticket of e-mail opzegt.

 

 

Artikel 10: Managed Hosting

10.1 Onder Artikel 10 valt de dienst Gameservers.
10.2 De overeenkomst wordt na afloop van de in de factuur overeengekomen periode steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als deze is overeengekomen in het factuur, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste veertien (14) dagen voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief, ticket of e-mail opzegt.

 

 

Artikel 11: Terugboekingen

11.1 Heb beeindigen van een product binnen 14 dagen kan terugbetaald worden in het resteerende bedrag van de niet gebruikte dagen. HostingPengu.in kan hier 10 dagen over doen.

 

 

Artikel 12: Contact met HostingPengu.in

12.1 HostingPengu.in is gerechtigd om alle inkomende berichten van Opdrachtgever te blokkeren indien deze respectloze/haatdragende berichten verzend en/of misbruik maakt van het systeem.

 

 

Artikel 13: Geheimhouding

13.1 De bij HostingPengu.in ingevulde gegevens zullen slechts worden gebruikt voor intern gebruik: het verbeteren van de inhoud op onze website en het op de hoogte stellen van nieuwe updates, recente bestellingen of facturen.

 

 

Artikel 14: Illegale activiteiten

14.1 Artikel 14 is van toepassing op al onze producten en diensten.
14.2 HostingPengu.in is ten alle tijden gerechtigd de dienst van Opdrachtgever te schorsen bij (vermoeden van) misbruik van de dienst en hiervoor administratiekosten in rekening te brengen.
14.3 HostingPengu.in is ten alle tijden gerechtigd alle diensten van Opdrachtgever te schorsen in geval van misbruik van één of meer services.
14.4.1 HostingPengu.in verbiedt Opdrachtgever de dienst te gebruiken voor het versturen van spammails of het gebruiken als (D)DoS netwerk.
14.4.2 HostingPengu.in verbiedt Opdrachtgever de dienst te gebruiken voor oplichting.
14.4.3 HostingPengu.in verbiedt Opdrachtgever de dienst te gebruiken voor het openbaar maken van wettelijk strafbaar materiaal en/of gebruiken voor wettelijk strafbare doeleinden.
14.4.4 HostingPengu.in verbiedt Opdrachtgever de dienst te gebruiken voor het hosten van materiaal welke met autersrechten is/zijn beschermd.

 

 

Artikel 15: Sponsoring

15.1 Alle producten die via een sponsor overeenkomst naar HostingPengu.in verhuist en/of wordt aangemaakt is en blijft eigendom van HostingPengu.in tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
15.2 In het geval dat de tegenpartij zijn afspraken niet nakomt of als er een vermoeden van oplichting is, heeft HostingPengu.in het recht om de diensten met betrekking tot de sponsoring op te schorten tot er een oplossing is gevonden.
15.3 Mocht de tegenpartij de sponsoring willen beëindigen dan moet dit dertig dagen van te voren worden aangegeven. Als dit niet gebeurd, zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Ook zullen eventuele diensten worden opgeschort tot het volledige bedrag binnen is.
15.4 HostingPengu.in heeft het recht om de sponsoring direct te beëindigen mochten er illegale activiteiten worden waargenomen op een van de diensten.

 

 

Artikel 16: Licenties

16.1 Al onze software waaronder onze modules worden verhuurd of verkocht onder onze licentie.
16.2 Het is niet toegestaan om de beveiliging van onze software te kraken en/of de licentie check uit de code te verwijderen.
16.3 Het doorverkopen van onze software is niet toegestaan zonder onze toestemming.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner